مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان

مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان


عناوین مطالب وبلاگ مختصری در مورد تاجیکستان ودانشگاههایش و مشکلات دانشجویان

» خوراکهای تاجیکی :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» نمایشگاه ایران در دوشنبه :: ۱۳۸۸/٤/۱۸
» طبقه بندی مطالب :: ۱۳۸۸/٤/۱٢
» انتخابات و تبلیغات :: ۱۳۸۸/۳/۱۸
» تغییر ساعات درسی در دوره آموزش عالی تاجیکستان :: ۱۳۸۸/۳/٤
» بارش تگرگ اردیبهشت ماه :: ۱۳۸۸/٢/۱٩
» فیلم یوسف در تاجیکستان :: ۱۳۸۸/٢/۱٢
» کاریابی در دوشنبه :: ۱۳۸۸/٢/٧
» شنبگی :: ۱۳۸۸/۱/٢۸
» خاطرات یکی از دوستان مشغول به تحصیل در تاجیکستان :: ۱۳۸۸/۱/۱۸
» نحوه ثبت نام دکترا :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
» عید نوروز مبارک :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» برق آمد :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» یک سئوال :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
» شروع ترم جدید :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٠
» میان ترم :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
» شهریه دانشگاه :: ۱۳۸٧/۱۱/۱
» خبرهای قبل و بعد از سال 2009 :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» ممنوعیت تحصیل بصورت غیر حضوری در کشورهای مشترک المنافع :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» نحویه امتحانات پایان ترم تاجیکستان :: ۱۳۸٧/٩/٢۳
» پاییز و 16 آذر روز دانشجو :: ۱۳۸٧/٩/۱۸
» مبارزه با شیوع بیشتر ایدز :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» نوع پوشش دانشجویان تاجیک :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» مشکلات آبی :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» اعلامیه وزارت علوم و طرز لباس پوشیدن دانشجویان تاجیکی و نحویه ثبت نام :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» شهر دوشنبه :: ۱۳۸٧/٩/۱٢
» آمدن به تاجیکستان :: ۱۳۸٧/٩/۱٢